Komunikaty

składka członkowska na rok 2022

składka członkowska na rok 2022 wynosi

200,- złotych

dla drugiego członka w tym samym gospodarstwie domowym 50% tej kwoty, tj. 100,- zł

składki płatne przelewem na rachunek w BGŻ BNP PARIBAS
50 2030 0045 1110 0000 0247 8040

 


WYSTAWA W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

W ramach naszej współpracy z Muzeum Łowiectwa i Jeżdziectwa
- odziałem Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie -

organizujemy na terenie Łazienek Królewskich wystawę plenerową związaną z historią Ogara Polskiego.
Jest to doskonała okazja do zaprezentowania 'naszej misji' szerokiej publiczności.
Głównym koordynatorem przedsięwzięcia jest kol. Michał Modrzewski, stroną artystyczną zajmie się kol. Monika Starowicz.
Uprzejmie prosimy osoby z naszego stowarzyszenia, ale nie tylko, posiadające ciekawe zdjęcia pracujących ogarów (z polowań, z dochodzenia postrzałków) o ich uidostępnienie na potrzeby wystawy.

Zdjęcia prosimy przesyłać na adres @ stowarzyszenia:


stowarzyszeniemilosnikowgp@wp.pl


Najciekawsze zdjęcia zostana zaprezentowane na wystawie.


ruszył KONKURS

Darz Bór.

Dnia 20go lutego 2021 ruszył konkurs
„Polski pies myśliwski dla polskiego myśliwego”
którego jesteśmy wspólorganizatorami.

Zakończenie konkursu 31 marca 2021.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

Poniżej regulami konkursu:

         Regulamin konkursu „Polski pies myśliwski dla polskiego myśliwego”.

 

 1. Postanowienia ogólne


1.1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego oraz Wydawnictwo Mirczumet, we współpracy z fundacją Instytut Analiz Środowiskowych. Patronat prasowy nad konkursem sprawuje miesięcznik „Brać Łowiecka”.


1.2. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie internetowej Wydawnictwa Mirczumet, Stowarzyszenia Miłośników Gończego Polskiego, a także na stronie internetowej oraz na łamach drukowanych miesięcznika ,,Brać Łowiecka’’  Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: t.mirczewski@wp.pl  w tytule wpisując Konkurs.


1.3. Termin trwania konkursu został ustalony na okres od 20 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku do godz. 23.59.


1.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydawnictwa Mirczumet  Stowarzyszenia Miłośników Gończego Polskiego, a także na stronie internetowej oraz na łamach drukowanych miesięcznika ,,Brać Łowiecka’’ oraz w programie ,,Spotkałem myśliwych’’ do dnia 10 maja 2021 r.

 

1.5. Przesłanie zgłoszenia i pracy do konkursu „ Polski pies myśliwski dla polskiego myśliwego” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne jej publikowanie przez Organizatora w prasie, na portalach społecznościowych, stronie internetowej oraz w innych materiałach informacyjno-marketingowych Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących, z zastrzeżeniem możliwości opracowania redakcyjnego.

 

 1. Cel konkursu
  2.1. Celem konkursu jest popularyzacja rodzimych ras psów myśliwskich.

 

 1. Warunki i zasady uczestnictwa
  3.1. Konkurs kierowany jest do myśliwych należących do Polskiego Związku Łowieckiego oraz kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego odbywających staż.

3.2 Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: gończy polski, ogar polski oraz polski spaniel myśliwski.

3.3 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących zasad konkursu:

 • uczestnicy konkursu przesyłają zgłoszenia oraz pracę [ do 4 stron maszynopisu wg założeń: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany ], w której opisują: własną drogę do łowiectwa, rodzinne tradycje (o ile takie są), łowiska w których polują, lub odbywają staż, a co najważniejsze – przedstawiają uzasadnienie chęci posiadania konkretnej rasy psa myśliwskiego, wybranej z trzech wcześniej wymienionych.
 • jedna osoba może przesłać tylko jedną pracę.
 • przesyłając pracę uczestnik oświadcza, że zgłoszona do Konkursu praca jest jego autorstwa i przysługuje mu do niej całość praw autorskich,
 • zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres kontaktowy e-mail.
 • do zgłoszenia musi zostać załączone oświadczenie uczestnika, że jest on myśliwym i należy do Polskiego Związku Łowieckiego lub że jest kandydatem do Polskiego Związku Łowieckiego i odbywa staż.
 • organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz oświadczeniu
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku
 • uczestnika (dotyczy osób, którym zostaną przekazane psy) na potrzeby programu „Spotkałem myśliwych” oraz w innych mediach (prasa) i kanałach społecznościowych Organizatora oraz partnerów medialnych, w celu popularyzacji rodzimych ras psów myśliwskich.
 • zgłoszenie i pracę należy nadsyłać mailowo do dnia 1 kwietnia 2021 r. na adres: mirczewski@wp.pl. jako plik tekstowy stanowiący załącznik do e-maila.

 

3.4 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 maja 2021 r.

 

 1. Nagrody
  4.1.Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Gończego Polskiego i Wydawnictwa Mirczumet wybierze 3 laureatów, oraz przyzna 7 nagród dodatkowych.

4.2.Nagrodami w konkursie są:

 

 • za zajęcie I miejsca w kategorii gończy polski: szczenię gończego polskiego z hodowli „Z Beskidzkiego Matecznika” wł. Edward Hałdysz,

 

 • za zajęcie I miejsca w kategorii ogar polski: szczenię ogara polskiego z hodowli „Z Laborówki” wł. Piotr Jelonkiewicz.

 

 • za zajęcie I miejsca w kategorii polski spaniel myśliwski: szczenię polskiego spaniela myśliwskiego z hodowli „Z żywieckiego boru” wł. Dawid Błoński.

 

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają roczne prenumeraty miesięcznika myśliwych i sympatyków łowiectwa „Brać Łowiecka”. Najlepsze prace spośród nadesłanych po weryfikacji redakcyjnej mogą zostać opublikowane na łamach miesięcznika.

 

4.3.Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4.5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4.6. Warunkiem odebrania nagrody będzie podpisanie umowy sprzedaży za cenę 1 (jeden) zł zawierającej zastrzeżenie prawa pierwokupu przez hodowcę psa w tej samej cenie [ jeden złoty] w razie zamiaru odsprzedania go przez zwycięzcę konkursu innej osobie.                                            
O terminie odbioru szczeniaka (rok 2021) każdy z laureatów zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.
4.7 Psy będą własnością laureatów konkursu, ale pozostaną wraz ze swymi nowymi przewodnikami pod merytoryczną opieką SMGP (pomoc w szkoleniu, udział w warsztatach).

 

 1. Postanowienia końcowe
  5.1. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach marketingowych związanych z konkursem. Administratorem danych osobowych będzie Wydawnictwo Mirczumet 42-286 Koszęcin ul. CHOPINA 6. Przesłane dane osobowe:
 • nie będą sprzedawane jakimkolwiek innym podmiotom
 • nie będą wykorzystywane w celach innych niż przewidziane przepisami prawa
 • będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5.2.Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania nagrody.
5.3.Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji) oraz usunięcia z bazy danych.
5.4.Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
5.5.Przesyłając zdjęcie konkursowe Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie

 


składka członkowska na rok 2021

składka członkowska na rok 2021 wynosi

150,- złotych

dla drugiego członka w tym samym gospodrastwie domowym 50% tej kwoty, tj. 75,- zł

składki płatne przelewem na rachunek w BGŻ BNP PARIBAS
50 2030 0045 1110 0000 0247 8040

 


UWAGA NA OSZUSTÓW

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ OGŁOSZENIAMI O SPRZEDAZY SZCZENIĄT RASY GOŃCZY POLSKI

W RÓŻNYCH PORTALACH OGŁOSZENIOWYCH (m. in. OLX)

W KTÓRYCH SPRZEDAJACY POWOŁUJĄ SIĘ NA NASZE STOWARZYSZENIE INFORMUJEMY,

ŻE NIE REKOMENDUJEMY ŻADNYCH MIOTÓW SZCZENIĄT POZA OGŁASZANYMI NA NASZEJ STRONIE INTENETOWEJ W ZAKŁADCE 'SZCZENIETA' - http://www.gonczypolski.pl/wydarzenia/zapowiedzi-miotow.html.

 

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Gończego Polskiego


składka członkowska na rok 2020

składka członkowska na rok 2020 wynosi
 150,- złotych

dla drugiego członka w tym samym gospodrastwie domowym 50% tej kwoty, tj. 75,- zł

składki płatne przelewem na rachunek w BGŻ BNP PARIBAS
50 2030 0045 1110 0000 0247 8040